Program #polecamNORDIC

Program #polecamNORDIC trwa od dnia 01 września 2018 roku do odwołania.
Polega na przyznaniu Premii za zlecenie usługi transportowo-logistycznej na rzecz Nordic Logistics Polska Sp. z o.o.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki otrzymania Premii zostały umieszczone poniżej:

§ 1. Organizator Programu

Program #polecamNORDIC organizowana jest przez Nordic Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604801, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6832088830, numer REGON 363846371 oraz o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł
zwaną dalej „Organizatorem”.

§ 2 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator.
 2. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Programu oraz w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (realizacja Programu) z Uczestnikami Programu. Uczestnicy Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Programu przez Organizatora i wykonanie umowy.
 4. Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Programu przez okres trwania Programu wskazany w § 3 poniżej oraz po zakończeniu Programu przez okres niezbędny do dochodzenia na rzez Uczestników Programu roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programu. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników Programu zostaną zanonimizowane.
 5. Za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@nordiclogistics.pl, Uczestnicy Programu:
  • mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
  • mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Uczestnicy Programu mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych.
 7. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Programu, można znaleźć w Zakładce Polityka Prywatności RODO na stronie www.nordiclogisticspolska.pl/politykaprywatności.

§ 3. Czas trwania Programu

 1. Program trwa od 01.09.2018 r. do odwołania.
 2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu w okresie jej trwania.
 3. Organizator poinformuje o zakończeniu Programu na stronie internetowej www. nordiclogistcspolska.pl.

§ 4. Uczestnictwo w Programie

 1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”.
 2. Aby wziąć udział w Programie, należy spełnić poniższe warunki:
  • zalogować się w systemie NORDICerp pod adresem http://transporty.nordiclogistics.pl/ wykorzystując dane udostępnione przez Organizatora;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (imię, nazwisko, e-mail, miejsce zamieszkania, PESEL, urząd skarbowy, identyfikator, numer konta bankowego);
  • zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu poprzez pisemną akceptację warunków;
  • zlecić usługę transportowo-logistyczną Nordic Logistics Polska Sp. z o.o.

Za zlecenie uznaje się usługę transportowo-logistyczną zleconą przez Uczestnika Programu na rzecz Nordic Logistics Polska Sp. z o.o. w czasie trwania niniejszego Programu.

§ 5. Zasady Programu i wypłata Premii

 1. Uczestnik Programu, który w okresie trwania Programu spełnił warunki określone w § 4, otrzyma nagrodę pieniężną zwaną dalej „Premią” w wysokości:
  • …………………… % kwoty zlecenia/ ………. zł za każdą zleconą usługę transportowo-logistyczną realizowaną na terenie Polski/ poza granicami Polski.
 2. Uczestnik Programu będzie uprawniony do weryfikacji swoich zleceń w Panelu Uczestnika systemu NORIDCerp.
 3. Należne Premie za zlecenie usługi wypłacane będą Uczestnikom Programu do 20-tego dnia miesiąca, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym dokonano zlecenia, nie później, niż do końca tego miesiąca.
 4. Premia wypłacana jest na rachunek osobisty wskazany przez Uczestnika Programu podczas rejestracji. Premie nie będą wypłacane na konto walutowe oraz na konto firmowe.
 5. Uzyskana Premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie, Uczestnik Programu może składać na poniższy adres e-mail: reklamacje@nordiclogistics.pl.
 2. Reklamacje rozpatrywane są na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej.
 2. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy w Bydgoszczy.